16 มิ.ย. 2558

วิธีกู้ไฟล์คืนจาก Locker Ransomware

1. ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบ
3fr, .accdb, .ai, .arw, .bay, .cdr, .cer, .cr2, .crt, .crw, .dbf, .dcr, .der, .dng, .doc, .docm, .docx, .dwg, .dxf, .dxg, .eps, .erf, .indd, .jpe, .jpg, .kdc, .mdb, .mdf, .mef, .mrw, .nef, .nrw, .odb, .odm, .odp, .ods, .odt, .orf, .p12, .p7b, .p7c, .pdd, .pef, .pem, .pfx, .ppt, .pptm, .pptx, .psd, .pst, .ptx, .r3d, .raf, .raw, .rtf, .rw2, .rwl, .srf, .srw, .wb2, .wpd, .wps, .xlk, .xls, .xlsb, .xlsm, .xlsx
2. Download Norton™ Power Eraser มากำจัดซะhttps://security.symantec.com/nbrt/npe.aspx
3. Download Tools กู้ไฟล์https://easysyncbackup.com/Downloads/LockerUnlocker.exe
ขอบคุณขอมูลจากท่าน socoman